login:  heslo: 
předchozí další (1 2 3 4 5 6 7 8 ) 
Světluškovská cesta po Japonsku
V pátek ráno jsme se sešly jenom svìtlušky a pár skautek, které nebyly na Easter campu na Dejvické. Autobusem jsme vyrazily do Roztok, kde se k nám ještì pøidala Majda.

Po ubytování a po nástupu jsme se seznámily se skupinkou Japonek, které nás celý víkend provázely po Japonsku a my jsme jim na oplátku vyprávìly o tom, jak to vypadá u nás doma.

Mimo jiné jsme vyrábìly svoje portréty z pøírodnin, vaøily jsme èaj z kytièek, ochutnávaly jsme po slepu známé i neznámé plody a stavìly nová japonská mìsta!

Nejlepší na celé výpravì bylo, že celou dobu svítilo sluníèko a tak jsme byly až do veèerky venku a v nedìli jsme kromì balení nebyly vevnitø vùbec!

V nedìli odpoledne jsme se s Japonkami rozlouèily a vydaly jsme se na autobus a èekání jsme si zpøíjemnily první jarní zmrzlinou!

Sukňák
Společně jsme oživily starou tradici podniku, na který se jezdí v sukních. Vydaly jsme se vlakem na chatu Leontýnky, která je u Benešova. Od vlaku jsme se prošli lesem až do vesnice Hrazená Lhota. Měly jsme štěstí na krásné počasí a tak jsme si celý víkend užívaly přírody. koukaly jsme na mraky a krásně zbarvené podzimní listí.

Ochotníci
Letos jsme na Ochotníky vyrazili jako každý rok v pátek ráno od hotelu Diplomat dvoupatrovým autobusem. Kvùli nemocem nás bylo míò, než jsme plánovali.

Jen co jsme dojeli, dali jsme si obìd a vyrazili jsme na lyže. Ale i když bylo opravdu spoustu snìhu, zjistili jsme, že náš oblíbený vlek nejezdí a tak jsme museli jít na vlek, který je ještì o nìco menší. Po veèeøi (výborná èína) jsme se rozdìlili: svìtlušky a vlèata se koukali na divadlo Járy Cimrmana a skautky a jednadvacítka šli na noèní lyžování a pak se ještì koukali na film Grand hotel Budapeš.

V sobotu ráno svìtlušky a vlèata vyrazili na sjezdovku, tentokrát na poøádnou, kde ale bylo bohužel hroznì moc lidí. Skautky a skauti mezitím nacvièovali divadla. Po obìdì se to prohodilo a velký šli lyžovat a zbytek se støídal v nacvièování. A veèer už to pøišlo, všechno pøipravit a divadla mohla zaèít. Teda tentokrát jsme byli živì v Ocho týví. Divadla se opravdu povedla a nakonec si kapitanát pøipravili LipSyncBattle a zpívali opravdu hitovky!

Nedìlní den už se nesl jenom ve znamení uklízení a balení. Mezitím, ale jedna skupina dìtí stihla jít ven a užít si ještì naposlady toho krázného snìhu. A taky se stihla vyhlásit divdla. Na prvním místì skonèili 21. kteøí si opravdu bravurnì pøipravili Až opadá listí z dubu, na druhém místì se umístily skautky a jejich detektivka Lupy a na tøetím místì byly Lišky a jejich divadlo Což takhle dát si dortík.

Divadlo a bruselení nebruslení (10.1.2015)
Tak nìjak už se nám stalo tradicí, že v lednu není zima a my s ní ještì poøád poèítáme. Loni jsme chtìly bobovat a letos bruslit, ale ani jednou nám to poèasí nedovolilo.

Tentokrát jsme zaèaly v klubovnì, kde jsme se sešly i svìtlušky i skautky. Svìtlušky si nejdøív povídaly o pohádkách a potom spoleènì kreslily pohádkové obrázky. Skautky potom pøedvedly rozhovor s životem Zdeòka Svìráka. Po svaèinì jsme vyrazily na Letnou, kde jsme spoleènì prošly pohádkovým kvízem.

Z Letné to už bylo jenom kousek do PiDIvadla, kam jsme šly na pohádku právì od Svìráka: Tatínku, ta se ti povedla.

Po divadlu jsme mìly v plánu bruslení, ale zjistily jsme, že kvùli teplu zrušili bruslení na kluzšti. A tak jsme si užily zbytek dne na Letné a u nás v klubonì. Pøíští rok už s tou zimou asi nemùžeme poèítat...

Nadílka
V pátek odpoledne jsme vyjely z Prahy vlakem do Milína a pìšky na faru ve Slivicích.
V sobotu dopoledne jsme stavìly betlémky a cvièili scénky na veèer. Odpoledne jsme hrály trošku divoèejší hry a skautky hledaly stromeèek. Veèer byla pøehlídka družinkových scének a betlémkù. Pak jsme zpívaly a rozdaly jsme si dáreèky. Snìdly jsme spoustu výborného bramborového salátu a cukroví.

V nedìli jsme šly ráno do kostela a pak už jsme jenom jely domù.

Významnìjší události Nadílky:
Leontýnka, Žofka a Bubla šly do kapitanátu.
Štìteèek, Štrchalka, Píïa a Trhalka jsou skautky.
Vagónek, èeky a Ginny jsou èlunaøky.
Beruška, Miška, Øízek jsou kormidelnice.
Terezka Sladká je lodivodka.
Nìkolik svìtlušek slibovalo.
Máme novou skautskou družinu Potápky.

Podzimní koupání
Beruška, Èekanka, Ginny, Leontýnka, Majda, Miška, Piškot
Auí, Chrpi, Culda, Doris, Konvalinka, Mimi, Pavouèek, Píïalka, Snìženka, Šón, Štìteèek, Štrachalka, Sušenka, Tangens, Maruška, Lída

V sobotu jsme vyjely vlakem z Prahy do Kladna. Cestou jsme hrály hry. Po té, co jsme došly do klubovny jsme si trochu vybalily, ale hned jsme se zase vydaly na cestu do kladenského bazénu. Užily jsme si spoustu zábavy a nìkteré svìtlušky si splnily nìkteré body z plavbièek. Veèer jsme hrály hry po skupinkách a potom už šup do postýlek. Celou akcí jsme procházeli s Malým princem a cestovaly jsme z planetky na planetku.

Následující den probíhal jako každý poslední den výpravy – balení – uklízení – rozdávání ztátù a nálezù...

Po skvìlém obìdì (mìly sjem tortily) už jsme zase frèely zpátky do Prahy.

Disk+ŠipkaFest
V sobotu 11. øíjna jsme se vydali do Divoké Šárky, abychom si zahráli náš oblíbený disk. Sešlo se nás 26 skautek a svìtlušek dohromady a taky spoustu CPT, skautù a vlèat. Nejdøív jsme se rozcvièili, zahráli si rùzné pohybové hry a potom vypukl turnaj v disku. Pak byli vyhlášeni vítìzové v jednotlivých kategoriích. Odpoledne jsme se zbalili a jeli jsme pøipravovat obèerstvení na zítøejší festival.
Nedìlní dopoledne jsme zasvìtily pomoci s pøípravami Šipkafestu, který se konal na Rohanském ostrovì-pøístav 18600. Pøed polednem zaèali pøicházet rodièe a pøátelé Šipky, festival radostnì zaèal. Až do šesti hodin jsme si užívali bohatého programu (workshopy, koncert Concrete Ostrich, tombola, soutìž o kolobìžku, oheò, kytara, buøty, kavárna...), pak všichni zaèali pomalu odcházet domù. Tenhle historicky náš první støediskový festival jsme si moc užili...