login:  heslo: 
předchozí další (1 2 3 4 5 6 7 8 ) 
3 jezy
Posádka:
Leontýnka, Miška, Beruška, Ginny, Piškot, Pampeliška

Kormidelník: Uhlík

Naše cesta zaèínala nìkde u zastávky Lihovar. Lemurka a Slùnì nám pøivezly loï. Vesele jsme pro ni dohupkali a Uhlík navrhl, že bychom si cestu mohli zkrátit pøes vodu. Ale co se nestalo! Nestihly jsme start, tak jsme jeli s další skupinou. Byli jsme vážnì nejlepší (asi 10. ze 17.) a dostali jsme èaj a párek.

Zahajovák
Z CPT s námi jela Slùnì, Jùla a Sára, ze skautek Žofka, Leontýnka, Beruška, Miška, Øízka, Èekanka, Ginny a Piškot, ze svìtlušek se s námi vypravily Trhalka, Štrachalka, Štìteèek, Doris, Auí, Chrpi, Zuzka (novì Pipi), Konvalinka, Culda, Jojo, Tangens, Maruška a Lída a taky s námi byla spousta skautù a vlèat.

Tak jako každý rok jsme v pátek jeli vlakem na zahajovák do stanice Plavy. Cestou jsme nabrali vodu. Následovala dlouhá cesta na urèité místo. Skautky a skauti spali pod pøevisem a svìtlušky a vlèata ve stanech.

Druhý den jsme hráli hry a veèer byl slavnostní zahajovací oheò a pøedem nacvièené scénky.

Tøetí den jsme bìželi kolem skály a hráli tradièní záhrobí a odjeli zpìt do Prahy.

(NE)voda
Kvùli ošklivému poèasí a dìsivých pøedpovìdích o nadcházejících povodních jsme tento víkend zùstaly v Praze.

Sešlo se nás jenom pár, ale spoleènì jsme natoèily STOP-MOTION film, navštívily jsme 5D kino a stihly jsme si užít i aquapark na Barrandovì.

Podnik svìtlušek za zvíøátky do malostatku Blatina
Spousta svìtlušek, nìkolik skautek a vìtšina kapitanátu se vydala na malostatek Blatiny.
Sice jsme se cestou tam nevešly do vlaku kvùli obrovskému množství ostatních skautù na pøestupu ve stanici Olbramovice, zažily jsme místo toho velké dobrodružství. Matouš (tatínek na malostatku) vzal naše vìci do vozíku pro konì a nás do své dodávky a odvezl nás sám.
Strávily jsme úžasný víkend mezi všemi možnými zvíøaty.
Hráli jsme si se zdravými i nemocnými pejsky, koèkami, jely jsme na koni (každá ho mohla sama øídit), pohladily jsme si divoké prase, krávu i staøièké psy - Babku a Dìdka. Mìly jsme možnost pozorovat námluvy krocanù a snesení husího vejce, taky jsme se kamarádily s kozami a kozlem a zblízka jsme vidìly dokonce i lišku.
Matouš a Martina se o nás krásnì starali a ukázali nám všechno o co jsme mìly zájem.
Cestou zpátky jsme se do vlaku naštìstí (ikdyž sotva) vešly a spokojenì jsme se vrátily do svých domovù.

Velikonoce - akce pro starší skuatky se Záøí a s Jednadvacítkou
O Velikonocích se nás rozhodli navštívit Španìlští skauti. První (a poslední) noc spali u nás v rodinách, mezitím jsme pøebývali v chatì Asgard a ve støedovìké tvrzi Malešov. Seznamovali jsme se se španìlskou kulturou a Španìlé zas s naší, zpívali jsme a všeobecnì se bavili. Na Malešovì jsme první den mìli støedovìkou hostinu – prase. Koukali jsme se na film Run Lola run (v nìmèinì s anglickými titulky).

Na konci Velikonoc byli všichni smutní, že Španìlé už odjíždìjí a moc se tìšíme na další Velikonoce až pojedeme do Španìlska.

Podnik 29.-30.3.
Sešlo se nás celkem hodnì, kapitanátu i dìtí.Na nádraží nás kapitanát rozdìlil do rodin 1 skautka na 3 svìtlušky.Jely jsme vlakem do Mladé Boleslavi,kde jsme se ubytovaly v jedné velké klubovnì.Odložily jsme si batohy a šly jsme na autobusovou zastávku,odkud jsme jely pár stanic.Potom jsme chodily podle mapy pøes temný les,pouš,jabloòový sad,moèál,bažinu atd.Na konci cesty (až druhý den) nás èekalo nahlédnutí do studánky a zjištìní toho, jaké doopravdy jsme.Veèer mìly pro svìtlušky pøipravený program skautky, povídaly si o svìtluškovských zákonec a slibu. K veèeøi jsme mìly moc dobré tortilly.Potom,co šly svìtlušky spát mìly ještì skautky nìjaký program.Ráno jsme se nasnídaly a dìlaly jsme si pøíšerky.Potom byl obìï a jelo se zase vlakem zpátky domù......

Hra/PIKNIK 7.-8.3.2014
Na tuhle výpravu jsme se sešly s 21.,vlèaty a kapitanátem v klubovnì Zelená.Tady jsme byli seznámeni s programem a rozdìleni do skupin, po kterých jsme potom byli celý veèer.Plnili jsme rùzné úkoly a pohybovali se v okolí Bøevnova,kde se nacházelo Pásmo. Po splnìní vìtšiny úkolù se postupnì všech skupinám naskytla možnost nahlédnou, prozkoumat a zmapovat Pásmo.Naveèer se menší dìti odebraly do klubovny spát a tìm starším program pokraèoval cca do pìti ráno. Ti mìli za úkol nìco zjistit o zlaté kouli, splnit nìjaké úkoly a tajnì se znovu vydat do pásma.Nakonec nìkteøí z nich mohli ke zlaté kouli pronést své nejtajnìjší pøání.... Druhý den ráno si šly svìtlušky s vlèaty hrát ven a skautky a skauti se ještì zotavovali z veèerní akce. Potom jsme si už jen zabalili a jeli domù.