login:  heslo: 
předchozí další (1 2 3 4 5 6 7 8 ) 
Virtuální svìt
O víkendu 15. - 16.2. 2014 jsme mìly netradièní hru v Praze s názvem Virtuální svìt. Hned když jsme dorazily do jedné skautské klubovny v Kobylisích, všehny holky dostaly papírové tablety.
Vydaly jsme se na cestu do nedalekého ïáblického lesa, kde jsme si pokaždé všechny "stáhly" nìjakou hru nebo aplikaci do našich tabletù a spoleènì jsme si ji zahrály. Vyzkoušely jsme si napøíklad Fruit a Animal Ninja, Hledání min nebo tetris. Když jsme si vrátily do klubovny, uvaøily jsme si veèeøi-výborné lívance a zahrály jsme si ještì Milionáøe. Svìtlušky šly potom spát a skautky ještì hrály Facebook naživo. Druhý den jsme udìlaly vyhlášení výtìzu a hlavnì jsme uklízely. Po této akci jsme všechny pochopily, že si umíme hrát i bez poèítaèù a tabletù, protože všechny hry jsme hrály venku spolu bez opravdové techniky.
Pøestože nás nebylo nejvíce, akce se moc povedla.Ochotníci 31.1.-2.2.2014
Pátek:
Letos nás na ochotníky pøijel snad rekordní poèet! Zaplnili jsme s klukama skoro celýdvoupatrový autobus!
Do sklenaøic jsme dojeli v pátek odpoledne a po obídku vlèata a svìtlušky a nelyžující skautky vyrazili na procházku, kde trénovali svoje herecké schopnosti, ale hlavnì blbli v tom trošku snìhu, který venku byl.
Jednadvacítka a skautky lyžaøky zùstali v sokolovnì a po veèeøi vyrazili na veèerní lyžování! Lyžovalo (a snowboardovalo) se opravdu skvìle, na sjezdovce jsme totiž byli skoro sami!
Mezitím se vrátili i všichni zbylí z procházky a po veèeøi se svìtlušky a vlèata koukali na Mikulášovi patálie.
Po návratu z lyžování se velcí koukali na záznam divadla Pøíbìhy obyèejného šílenství.

Sobota:
Dopoledne jsme vyrazili se svìtluškami a vlèaty na sjezdovku, ale protože je letos tak málo snìhu, museli jsme jít až na Šachty - vìtší sjezovku, která je trochu dál. Lyžování všem moc šlo a moc nás to bavilo. Po pauze s èajíkem a sušenkama jsme se vypravili na cestu zpìt, bez snìhu ponìkud nepøíjemnìjší než obvykle.
Mezitím skautky s Ještìrkou nacvièovaly divaldo a po obìdì šli zase ony na sjezdovku.
Po obìdì divadla nacièovali malí.
A po veèeøi to koneènì všechno zaèalo! Pøijelo se na nás podívat velká spousta rodièù. Nejprve se vylosovalo, jak se budou hrát divadla za sebou a pak už se jenom hrálo...
A protože mìla Slùnì narozeniny, pøivezla nám její maminka na oslavu obrovskou spoustu cupcakù!

Nedìle:
Jak už to tak bývá poslední den se musí uklízet a balit, takže jsme se do toho pustili jen co jsme se probudili. Ale šlo to docela rychle a tak jsme za chvíli mohli jít ještì ven a trochu si hrát.
Po polévce už pøišlo vyhlašování výsledkù, které dopadlo takto:
1. místo: O hrochovi, který se bál oèkování
2. místo: Kouzelnické nebe
3. místo: Cesta na pól a Miluji tì Francie
A po nástupu jsme doklidili poslední drobnosti a odnosili jsme vše k autobusu a vyjeli jsme domù...

Øípování na bobu bez Øípu a bez bobu
Místo Rokytnice jsme se letos rozhodly jet na boby, a tak nás napadlo, že bychom mohly bobovat na Øípu jako jednou kdysi dávno. Jenomže sníh se letos nìkde zapomnìl, ale pøesto jsme až do poslední chvíle neztrácely nadìji. Nejenže jsme se snìhu nedoèkaly, ale dokonce nám poèasí natolik nepøálo, že jsme celý plán pøehodnotily.

Nakonec jsme jely jen do Roztok, kde jsme potkaly zamilovanou princeznu Snìhulenku a price Snìhovníka a zlou babiznu Kazimíru. Potom jsme se podívaly na zajímavou výstavu o èokoládì a výstavu vìnovanou kresleným postavièkám JÙ a HELE. Po výstavì jsme ochutnávaly rùzné druhy èokolád a daly si obìd.

Pak jsme šly procházkou na pøívoz a na druhé stranì Vltavy jsme se opìt setkaly s princeznou, princem a èarodìjnicí a snažily se pomoct princeznì s princem zachránit zimu. Potom jsme se vydaly podél Vltavy a po cestì se vyhýbaly lavinám, vichru, námraze a chumelenici. Po dlouhé cestì jsme koneènì nastoupily do autobusu a dostaly se do klubovny. Tam jsme hrály spoleèenské hry a rozlouèily se s našimi novými pohádkovými kamarády.
Akci jsme si opravdu všichni moc užily!

Nadílka! (13.-15.12.2013)
Letos nás jelo na Nadílku skoro 30, tak to ani nebudu vypisovat všechno. Bylo nás dokonce tolik, že jsme si musely objednat vlastní autobus, protže do linkového bychom se nevešly!

Jely jsme na stejné místo jako vloni, k Žofce a Vagónce na chalupu, kde je to hroznì moc krásné.

Bohužel nám vùbec nenasnìžilo, tak jsme si musely hrát v bahnì, místo snìhu, ale nás to stejnì bavilo

V sobotu jsme po družinkách venku vyrobily Betlémky, pozdìji jsme pak u nich zpívaly koledy.

Veèer jsme šly k Vánoènímu stromeèku, kde byla velká spousta dáreèkù, zpívaly jsme koledy, hrály jsme scénky a jedly jsme cukroví a hlavnì vynikající bramborový salátek!

Na Nadílku se za námi pøijela podívat i Zuzka s Terezkou a Bambulkou...

Nadílka byla opravdu povedená a hlavnì velká spousta nováèkù slibovala svùj svìtluškovský slib!

Bazének 24.11.2013

Celkem nás jelo do bazénku 26! Což je docela hodnì a dokonce se za námi pøijela podívat Ještìrka z Nimburka.

Jely jsme tramvají do aquaparku na Barrandovì.

Po cestì jsme se všechny rozdìlily do rodin a pak jsme byly v bazénu hlavnì spolu se svou rodinou.

Samozøejmì jsme se koupaly, blbly jsme, jezdily na tobogánech, ale taky jsme si zkoušely sjíždìt divokou øeku ve vestì, ukázaly jsme si jak funguje házeèka a všichni nováècy si splnili plavání do nováèkovských!

Po plavání jsme si ještì daly sváèu, chvli si hráli venku a pak jsme se rozešly u klubovny...

Veèerní hra 13.11.2013

Na VEÈERNÍ HRU se i s klukama dohromady sešlo asi 50 dìtí a velká spousta kapitanátu.

Letos jsme se promìnili do upírù a vlkodlakù a to jak dìti tak i kapitanát a v okolí Hradèan jsme na sebe navzájem útoèili a snažili se, aby pøežili jen upíøi nebo jenom vlkodlaci.

Nakonec vlkodlaci pøemohli upíry...

Podzimní pøírodní podnik se svìtluškami (2.-3.11.2013)
Na to, jaká byla zima se nás sešlo opravdu spoustu! Kromì Lemurky a Housky dorazilo 15 svìtlušek: Piškotka, Pampeliška, Auí, Štìteèek, Štrachalka, Doris, Adélka, Erika, Burák, Snìženka, Konvalinka, Majda, Tangens, Sušenka a Pavouèek. Na nádraží se za námi dokonce pøišla podívat i Ještìrka!

Byly jsme také na hodnì zvláštním místì. Bydlely jsme totiž v jurtì - v mongolském stanu.

Naštìstí bylo pøes den docela hezky a tak jsme šly v sobotu na procházku, po cestì jsme udìlaly krásnou mandalu a taky jsme si hrály. Veèer jsme si v jurtì zatopily a vyrábìly jsme domeèky pro plyšáèky A protože mìla v nedìli Lemurka narozeniny, skoro všichni jí nìco vyrobily nebo si pro ní nacvièily scénku.

Holkám se v Mongolsku tolik líbilo,že se jim v nedìli vùbec nechtìlo do Prahy!