login:  heslo: 
předchozí (1 2 3 4 5 6 7 8 ) 
Podnik do Pøírody (skautky)
Na podzimní podnik do pøírody vyrazilo spoleènì se Slùnìtem a Sárou pìt skautek (Žofka, Leontýnka, Miška, Beruška a Sinus).

Víkend jsme strávily na kouzelném místì. Mìly jsme možnost obývat Tvrz Malešov. Nevím, kdo z vás kdy pobýval ve tvrzi, ale pro nás to byl obrovský zážitek!

Abychom trochu zlepšily pøírodu vydaly jsme se sbírat odpadky a nepoøádky do pøírody v okolí tvrze. Musím uznat, že to byla celkem makaèka a lidé jsou pìkná prasátka..
Kromì toho jsme se vyøádily pøi hrách venku i vevnitø

Slùnì